There are several insurance solutions available to address specific needs and risks that individuals or businesses may face. Best solution is here.

Informace

Libiš, ul. Na Pěšinách 759, 27711

Po-Pá : 08:00 - 18:00

Projekty, montáže a revize elektroinstalací

Projektování dokumentací skutečného provedení stavby

 • Úvod
 • Projektování dokumentací skutečného provedení stavby

Projektování dokumentací skutečného provedení stavby

Naše společnost Vám nabízí zpracovaní elektro projektové dokumentace skutečného provedení stavby v oblasti vyhrazených technických zařízení.

Pro získání revize je nutné předložit reviznímu technikovy dle NV č. 190/2022 Sb. Platnou dokumentaci skutečného stavu.

Bez této dokumentace se dnes již revizní technik elektro neobejde a není možné vydat kladnou revizní zprávu. Revizní technik je povinen ověřit že dokumentace je ve shodě s instalací. Pokud tomu tak není nelze vydat revizní zprávu dle paragrafu 7 NV č. 190/2022 Sb.

§7 NV č. 190/2022 Sb.

Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 5, který musí být pro tento účel zpracován.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb

Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména

I. Pro výchozí revize

 • a) průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,
 • b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,
 • c) výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,
 • d) záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže,
 • e) záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce,
 • f) výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen „LPS“) do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu,
 • g) protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,
 • h) identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla.

II. Pro pravidelné a mimořádné revize

 • a) provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,
 • b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,
 • c) záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,
 • d) zprávu o předchozí revizi,
 • e) doklady o kontrolách orgánů inspekce práce,
 • f) osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona,
 • g) doklad uvádějící důvody mimořádné revize.