There are several insurance solutions available to address specific needs and risks that individuals or businesses may face. Best solution is here.

Informace

Libiš, ul. Na Pěšinách 759, 27711

Po-Pá : 08:00 - 18:00

Projekty, montáže a revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací

 • Úvod
 • Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací do 1000 V včetně hromosvodů

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti dle § 3 odst. 1) definuje, že elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Proč provádět revize:

 • možné poškození zdraví a majetku vadným el. zařízením
 • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce. (Taková střední pokuta v řádech statisíců dokáže zkazit náladu i na několik let…)
 • v případě škodné události zpravidla pojišťovna žádá potvrzení splnění všech zákonných podmínek – při nedodržení pravidelných revizí je kráceno pojistné plnění, či je zcela odmítnuto
 • omezení rizika vzniku požáru

Výchozí revize elektrických zařízení

Výchozí revize elektrických zařízení se provádí na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před uvedením do provozu. Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
 • název, adresa dodavatele montážních prací a evidenční číslo jeho oprávnění
 • písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení
 • doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
 • doklady k elektrickým spotřebičům, které jsou součástí elektroinstalace
 • doklady stanovené příslušným předpisem

Často opomíjenou skutečností je, že elektrické rozváděče (a to i bytové rozvodnice) jsou výrobky. Rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2, musí mít doklady, provedené zkoušky a ověření, na dostupném místě musí mít štítek výrobce rozváděče obsahující: označení výrobce, typové označení nebo identifikační číslo, prostředky určení data výroby, příslušnou normu ČSN EN 61439-X, typ proudu, jmenovité napětí, stupeň ochrany krytem a hmotnost, pokud je větší než 30kg.

Další častou závadou bývá nedostatečné nebo i chybějící hlavní ochranné pospojení v objektu a uzemnění elektroinstalace!

Pravidelná revize elektrických zařízení

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních, předešlo se možným škodám na majetku a nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách.

Podklady pro provádění pravidelné revize jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
 • zpráva o výchozí revizi a předchozí revizi
 • záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných na elektrickém zařízení
 • doklady o dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

Mimořádná revize elektrických zařízení

Mimořádné revize elektrických zařízení se většinou provádějí po pojistných událostech, např. vyhoření, vytopení, úder bleskem apod.

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Podle objektu a prostoru: Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť 0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek 1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky